Általános szerződési feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák optifyfitness.hu, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal, a szerződéskötés nyelve magyar.

Szolgáltató adatai

  • Név: Valentin Torma
  • Székhely: 30966 Hemmingen, Hoher Holzweg 17. , Németország
  • E-mail cím: info@optifyfitness.hu
  • Ust-IdNr.: DE 23/144/05360

1. Alapvető rendelkezések

1/1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről Fulfillment szolgáltatás webshopok számára szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók

2. Szolgáltatás leírása

2/1. Szolgáltató biztosítja a vásárló számára a vásárló által összeállítani kívánt étrendek elkészítését.

3. A szolgáltatás igénybevételének menete

3/1. A Szolgáltató által jelen honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a Felhasználó jogosult, aki az optifyfitness.hu weboldalon regisztrált, a használathoz szükséges csomagokat vagy havidíjat kifizette és jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.

3/2. Megrendelés, a szolgáltatás igénybevétele - A felhasználó a szolgáltatás igénybevételére a szolgáltatási díj igazolt megfizetését követően (sikeres aktiválás) jogosult. A szolgáltatás igénybevételére való jogosultság megszerzésekor a szolgáltató e-mailben értesíti a felhasználót.

3/3. Ár / fizetési lehetőségek - Az szolgáltatás megvásárlására kizárólag online, bankkártyás fizetésen keresztül van lehetőség. A szolgáltatás mindenkor érvényes ára a megrendelési oldalon található. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás díját bármikor egyoldalúan módosítani, ez azonban a megvásárolt szolgáltatás árát nem befolyásolja, csakis az új vásárlásra vonatkozik. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget a Szolgáltató nem vállal. Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát, mely azonban a megkötött szerződésekre nem vonatkozik. Amennyiben a Felhasználó havidíjas fizetést vette igénybe, az árváltoztatásról a Felhasználó által megadott email címen a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót. A Felhasználó írásban az info@optifyfitness.hu email címen írásban jelezheti az elállási jogát a következő számlázási időszak, kezdete előtt. A számlázási időszak 1 kalendárhónap, tehát az előző havidíj teljesítésétől számított 1 hónap. Amennyiben a Felhasználó nem él az elállás jogával írásban, a Szolgáltató a következő számlázási időszakra a módosított szolgáltatási díjat számlázza ki, ami visszamenőleg nem visszaigényelhető a Felhasználó részéről.

3/4. Fizetést biztosító Külső szolgáltatók - Az online bankkártyás fizetések a PayPal, valamint a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltató a Webáruházban történő vásárlás biztosításához kapcsolódóan fizetést biztosító Külső szolgáltatókkal szerződik. A fizetést biztosító Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelően kezelik, melyekről bővebb tájékoztatás az adott fizetést biztosító Külső szolgáltató honlapján érhető el. Az Adatkezelővel együttműködő fizetést biztosító Külső szolgáltatók:
https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full
https://stripe.com/en-de/privacy

3/5. A felhasználónak nem jár pénzvisszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza.

3/6. A felhasználó elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kapja meg a Szolgáltatótól az általa megadott e-mail címre. A felhasználónak a fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) adaptálva lettek. Esetleges, a Szolgáltatóhoz intézett automatikus válaszok, (mint például "out of the office" értesítések) nem vehetők figyelembe és nem állhatnak az érvényes kézbesítés útjában.

3/7. A Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, nem felhasznált étrendekért a Szolgáltató nem térít vissza pénzt.

3/8. A Felhasználó elfogadja, hogy amennyiben a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott havidíjas fizetést veszi igénybe, a havidíj a vásárlás időpontjától (vagy az előző havidíj teljesítésétől) számított 1 kalendárhónap utáni 1. napján kerül levonásra a Felhasználó által megadott fizetési módon.

3/9. A Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, kiszámlázott havidíjat visszamenőleg a Szolgáltatónak nem áll módjában visszatéríteni abban az esetben sem, ha a felhasználó a szolgáltatást nem vette igénybe.

3/10 A Felhasználónak lehetősége van lemondani a havidíjas szolgáltatást a következő számlázási időszak megkezdése előtt, ha ezt írásban az info@optifyfitness.hu email címen jelzi a Szolgáltatónak. A számlázási időszak kezdete a havidíjas szolgáltatás esetén a havidíjas fizetés igénylésének (vásárlás) dátuma, ez után pedig az előző havidíj teljesítésének dátumától számítva 1 kalendárhónap utáni 1. napja.

4. Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez

4/1. A Felhasználó az Adatkezelési tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.

4/2. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt személyes adatainak kezeléséhez.

5. Szolgáltatói jogai és kötelezettségei

5/1. Szolgáltató köteles a vásárló által a webshopban megrendelt online étrend biztosítására.

5/2. Szolgáltató köteles az online étrendet karbantartani, az esetlegesen felmerült hibákat a lehetőségéhez mérten, de legkésőbb 72 órán belül kijavítani.

5/3. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki fel nem róható okokból bekövetkezett szolgáltatás kiesésekért.

5/4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a vásárláskor megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg, úgy a szolgáltatást azonnali hatállyal felfüggessze.

6. Egyéb rendelkezések

6/1. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevételét megkezdte, elállásra nem jogosult.

6/2. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.

6/3. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára veszi igénybe. A Szolgáltató által összeállított étrendek és egyéb szolgáltatások nem minősülnek orvosi javaslatnak és nem hivatottak betegségek kezelésére. Az esetleges egészségügyi és egyéb következményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

6/4. A Felhasználó által nem jogszerűen vagy nem a 3-as pontban leírt módon való használatból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

6/5. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.

6/6. Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon található bármely megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

6/7. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.